Kwaliteitsnormen

Ge-update op 22 april 2024

Kwaliteitskeurmerk op elke vloer

Op alle cementdekvloeren die ABC vloeren verzorgt zijn de NEN normen van toepassing. Deze norm zorgt ervoor dat elke vloer voldoet aan de eisen die voor het gebruik noodzakelijk zijn.

NEN 2741/A1(2008) – Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

Deze norm omschrijft de eisen met betrekking tot de druksterkte, minimale diktes, hechting en de uitvoeringsvoorwaarden. Het belangrijkste uit deze norm is de indeling in gebruiksklassen met de druksterktes en per gebruikersklasse de daarbij behorende maximale indrukking. De keuze voor het soort vloer hangt uiteraard samen met het doel van de vloer. De waarde per gebruiksklasse overlappen deze elkaar in ruime mate.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie gebruiksklassen:

  1. Woningbouwkwaliteit
  2. Utiliteitsbouw
  3. Industrie

De hoeveelheid cement is samen met de juiste korrelopbouw van het zand bepalend voor de druksterkte van de vloer. De nieuwe norm is niet alleen theoretisch, maar gaat uit van de druksterkte die in de praktijk wordt gemeten als de vloer is aangebracht. Er zijn een aantal verschillende kwaliteitsklassen die worden aangeduid met Cw5, Cw7, Cw12, Cw20 enCw30. Deze waardes vervangen de huidige D-kwaliteitsaanduidingen.

NOA-afbouwgarantie

De NOA-Afbouwgarantie is in het leven geroepen doordat de particuliere markt voor de afbouw van grote betekenis is. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient! Met onze afbouwgarantie weten consumenten zeker dat ze kunnen rekenen op goede kwaliteit.

Duidelijkheid voor beide partijen
Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie-bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. Om die reden zijn er speciaal door de NOA consumentenvoorwaarden opgesteld in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen.

NOA-Afbouwgarantie in het kort: